Komplement och förtydliganden till Ekobankens policydokument

Ekobanken arbetar med positiva kriterier för utlåningen vilket i sig utesluter verksamheter som bryter mot internationella policyer och riktlinjer för hållbar utveckling. Vi är transparenta med såväl vår utlåningspolicy som med våra låntagare vilket gör att alla kan bilda sig en uppfattning om Ekobanken lever upp till sina målsättningar.

På förekommen anledning vill vi förtydliga bankens policyer i förhållande till nämnda internationella policyer och riktlinjer. Förtydligandena gäller dels bankens utlåning till andra företag och föreningar, dels bankens placeringar av sin likviditet. Det kan även i vissa fall även innebära utvärdering av leverantörer till Ekobanken. Ekobankens grundläggande etik och målsättningar ska gälla för båda dessa aktiviteter. I Ekobankens verksamhet ingår inte att förvärva aktier och andelar i andra företag annat än i systerbanker och liknande som vi samarbetar med.

Vi vill förtydliga att Ekobanken står bakom följande principer och konventioner i de fall vi ”träffas” av dessa. Förtydligandet gör vi bl.a. för att Ekobanken vill kunna vara med i Fair Finance guide-processen. Denna process är inte uppbyggd för att bedöma de banker som redan arbetar på ett hållbart sätt utifrån koncepten om Sustainable Banking:

 • Equator Principles
 • EU Code of Conduct for Arms Exports
 • Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
 • IFC Environmental, Health, and Safety Guidelines
 • IFC Performance Standards
 • International Council on Mining and Metals (ICMM)
 • Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Free, prior and informed consent (FPIC)
 • OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply
 • Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas
 • OECD Guidelines for Multinational Enterprises
 • Rio Declaration The Women´s Empowerment Principles
 • The Beijing Platform for Action
 • The Women´s Empowerment Principles
 • ILO General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment
 • UN Global Compact
 • UN Guiding Principles on Business & Human Rights
 • World Commission of Dams WCD
 • WWF Gold Standard

 

Klimatpåverkan

Två graders uppvärmning anses vara den belastning jordklotet tål för att konsekvenserna inte ska bli ohanterliga enligt FN:s klimatpanel. Ekobanken ansluter sig till och stödjer med sin verksamhet detta mål på flera sätt. Ekobanken har följt upp sin klimatpåverkan sedan 2003 för att aktivt kunna arbeta med en minskning av koldioxidutsläppen och var den första bank i Sverige att redan 2005 klimatkompensera sina tjänsteresor och resor till och från arbetet. Detta redovisas årligen i årsredovisningen. Ekobanken anser att det är viktigt att verksamheter följer upp och redovisar sina koldioxidutsläpp för att kunna visa på utvecklingen av dessa. Ekobanken deltog i juni 2014 i den första Klimatriksdagen i Norrköping och även i Klimatriksdagen 2018 i Stockholm. Ekobanken skrev som första svensk bank under Paris Pledge som Bank Track står för. Ekobanken åtar sig att redovisa enligt Task Force on Climate-related Financial Disclosures utifrån de möjligheter som åligger en liten bank som Ekobanken. Ekobanken tillhör en kategori banker som aldrig har finansierat icke förnybara bränslen. Ekobankens löfte i kampanjen lyder därför så här: ”Vi bekräftar att vi inte är inblandade i att finansiera kolbrytning eller kolkraft. Detta täcker alla våra aktiviteter och tjänster, inklusive att ge lån, placera i aktier eller obligationer, hantering av tillgångar och rådgivningstjänster.

Vi inser att världens klimat står under ett allvarligt hot från pågående gruvbrytning och användande av kol och även det brådskande behovet av en ekonomi som begränsar co2-utsläppen. Därför förbinder vi oss att fortsätta att inte finansiera kolbrytning och kolkraft. Vi kommer i stället att stödja finansieringen av förnybar energi och energieffektivitet.”

Banken arbetar aktivt med att företräda hållbar utveckling och klimatfrågorna, tex i föredragsverksamhet. Detta innebär att grupper och företag som arbetar i motsatt riktning, även genom lobbying, inte finansieras eller stöds av Ekobanken. I Ekobankens kredithandläggning fokuseras på de ekologiska, sociala eller kulturella mervärdena och av detta följer helt naturligt att låntagarnas arbete med sin hållbarhet, såsom klimatpåverkan, bedöms och utgör ett kriterium i utlåningen. Detta har särskilt stor betydelse för de kunder där klimatpåverkan är väsentlig, t ex inom odling och jordbruk eller byggnation.

Banken uppmuntrar sina lånekunder att byta från fossil till förnybar energi och att spara energi samt finansierar gärna företag som arbetar med energibesparande åtgärder som ett led i detta. Ekobanken finansierar inte verksamheter som producerar icke förnybar energi. När banken finansierar förnybar energi, inklusive förnybart bränsle, ska de senaste internationella riktlinjerna för hållbarhet på området användas. Banken har inte anledning att ta ställning till finansiering av klimatkompenserande aktiviteter i andra länder, eftersom bankens verksamhet är inom Sverige.

Vid utlåning till företag som importerar varor från utvecklingsländer är Fairtrade och ekologisk eller biodynamisk märkning ett starkt utlåningskriterium. Ekobanken har ett hållbarhetsarbete för sina egna inköp och val av leverantörer och ställer motsvarande krav på de lånekunder där det är en väsentligt i deras verksamhet.

Mänskliga rättigheter

För att förtydliga bankens utlåningspolicy börjar vi med att konstatera att bankens utlåning sker inom Sverige som är ett land som antagit de internationella policyer och riktlinjer som arbetats fram inom FN och i stor utsträckning gjort dessa till lag. Ekobanken finansierar inte företag som bryter mot lag eller nämnda policyer och riktlinjer. Om banken skulle finansiera ett projekt i utlandet, skulle mänskliga rättigheter vara ett utlåningskriterium. Detta följer naturligt av Ekobankens värdegrund och utlåningspolicy.

Vid finansiering av företag vars verksamhet går ut på att handla med andra länder, kräver banken att företaget ställer krav om mänskliga rättigheter och kvinnors och barns rättigheter hos sina leverantörer i de andra länderna enligt internationella konventioner.

Arbetstagares rättigheter

Ekobankens utlåning sker i Sverige och där är de flesta av arbetstagares rättigheter som finns i internationella konventioner lagstadgade och behöver inte särskilt ingå i bankens policyer. Ekobanken finansierar inte företag som medvetet bryter mot svensk arbetslagstiftning. Ett kriterium i Ekobankens utlåningspolicy är sociala mervärden, vilket innebär att genom utlåning stödja sociala arbetskooperativ och andra verksamheter som syftar till att göra arbetsmarknaden tillgänglig för sådana grupper i samhället, som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, exempelvis ungdomar och invandrare.

Vid finansiering av företag vars verksamhet går ut på att handla med andra länder, kräver banken att företaget ställer krav på arbetstagares rättigheter hos sina leverantörer i de andra länderna enligt internationella konventioner.

Miljö

För att komplettera utlåningspolicyns positiva kriterier förtydligar vi att banken lånar ut till verksamheter som tar hänsyn till problemen med avskogning, avverkning av gammelskog och fjällnära skog, våtmarker och biologisk mångfald samt hotade arter i de fall där dessa inte redan är skyddade av svenska staten.

Vid finansiering av företag vars verksamhet går ut på att handla med andra länder kräver banken att företaget ställer krav på dem de handlar med om skydd för sådant som regnskog, mangroveträsk och andra våtmarker, reservat av olika slag, världsarv samt utrotning av hotade arter enligt respektive internationell konvention. Ingen handel med utrotningshotade arter får förekomma.

 

Djurskydd

Ekobanken finansierar endast företag/föreningar som bedriver djuruppfödning/djurhållning enligt ekologisk- eller KRAV-märkt verksamhet. Utöver detta ställer banken krav enligt FARMS standard för specifika lantbruksarter där företag undviker smärtsam hantering och tillämpar humana slaktmetoder för lantbruksdjur samt begränsar långa djurtransporter i linje med ”best-practice” standarder.

Ekobanken finansierar inte verksamheter som:

 • Håller djur bara för deras skinn/päls, t ex minkfarmar samt verksamheter som handlar och säljer päls.
 • Tillåter att djur i livsmedelsindustrin hålls i extremt begränsade miljöer, som fixerade suggor, kalvar i boxar och höns i bur.
 • Utför djurförsök för icke-medicinska ändamål och inte försöker hitta djurfria alternativ.
 • Utnyttjar vilda djur för ren underhållning (t ex cirkus, delfinarium, djurfighter mm).
 • Verksamheter som har djurtester. 

 

Skatter och korruption

Som förtydligande av Ekobankens Etiska Riktlinjer konstaterar vi att Ekobanken inte själv arbetar för att undvika skatt och heller inte ger någon sådan rådgivning till kunder. Ekobanken har inga dotterbolag och skulle inte placera något dotterbolag i skatteparadis av skatteskäl eller ge finansiell service till en kund som placerat sin verksamhet i ett skatteparadis av skatteskäl. Ekobanken har en tydlig policy mot mutor. Ovanstående krav gäller även de företag som banken lånar ut till.

Ekobanken anser att de företag som vi lånar ut till bör vara öppna med sin ägarstruktur och sina ägarförhållanden.

Vid finansiering av företag vars verksamhet går ut på att handla med sådana länder där korruption är omfattande, är bankens princip att kräva att företaget aktivt tar ställning mot korruption.

Transparens och redovisning

Ekobanken är en liten men växande bank med 15 helårsanställda. Kvalitetssäkringen av att bankens policyer och regler följs sker genom skriftliga policyer, skriftliga rutiner i ett intranät, regelbunden intern uppföljning och intern och extern redovisning. Ekobankens medlemsregister finns enligt lag tillgängligt för alla. Ekobankens årsredovisning har tidigare följt GRI Standard (Global Reporting Initiative). Ekobankens årsredovisning är i sin helhet en hållbarhetsredovisning. Ekobanken är medlem i GABV

(Global Alliance for Banking on Values) och det finns ett projekt angående Triple bottom line vilket innebär att Ekobanken rapporterar ett scorecard som utgår från Triple Bottom Line. Denna rapportering sammanställs sedan av GABV på deras hemsida. Vi uppmuntrar våra kunder till att vara öppna med sina policyer och riktlinjer för hur de hanterar hållbarhetsfrågor och hur de redovisar dessa.

Ekobankens princip är att om ett företag som vi lånar ut pengar till skulle anmälas för att deras verksamhet drabbar andra så att det kränker deras rättigheter, skulle Ekobanken betrakta det som skäl för uppsägning av lånet. Ekobanken kommer att respektera och samarbeta i eventuella processer där en företagskund utreds för negativ påverkan på mänskliga rättigheter.

Negativa utlåningskriterier, övrigt
För att förtydliga Ekobankens positiva utlåningskriterier och det som nämnts i detta dokument konstaterar vi att Ekobanken inte finansierar följande:

 • Vapen av vad slag de vara må (s.k. konventionella vapen, klusterbomber, minor, kärnvapen, kemiska och biologiska vapen). Av detta följer att banken följer samtliga internationella policyer och konventioner på vapenområdet
 • GMO, genetiskt förändrade organismer i jordbruk, odling och livsmedelsframställning
 • Jordbruk, skogsbruk, odling och djurhållning som inte följer reglerna i certifieringarna för ekologiskt, permakultur eller biodynamiskt
 • Djurhållning som använder antibiotika i förebyggande syfte eller i övrigt annat än individuellt hos det enskilda djuret
 • Tillverkningsprocesser som förstör matjord, vatten eller luft eller orsakar vattenbrist
 • Icke certifierat trä från regnskog
 • Storskalig vattenkraft och dammar
 • Gruvdrift
 • Icke förnybara bränslen
 • Icke förnybar energiframställning
 • Företag som ägnar sig åt mutor, skatteflykt eller undvikande av skatt i det land där man verkar
 • Verksamheter som håller djur bara för deras skinn/päls, t ex minkfarmar.
 • Verksamheter som har djurtester. Verksamheter som har med vilda djur instängda för ren underhållning (t ex cirkus, delfinarium mm).

Placeringspolicy för övrig likviditet

Bankens avsikter med sin placeringspolicy för övrig likviditet är att ovanstående ska genomföras även för dessa placeringar. Ur placeringspolicyn: Placeringarna ska motsvara de förhållningssätt banken har i värdegrund, etiska riktlinjer, hållbarhetspolicy och utlåningskriterier. Banken och anlitade förvaltare ska följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI, Principles for Responsible Investments). Ekobanken vill vidare att företagen följer UN Global Compacts grundläggande principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption för ett ansvarsfullt företagande.

Dessa principer baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Detta innefattar självklart att placering inte sker i företag vars omsättning huvudsakligen härrör från produktion och distribution av tobak, droger, kommersiell spelverksamhet, krigsmaterial och pornografi. Placeringar ska heller inte ske inom fossil energi. Som en ansvarsfull investerare har Ekobanken en uppgift att identifiera och uppmuntra företag som strävar efter en balans mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling som en förutsättning för långsiktig avkastning.

Senast uppdaterad 2020-09-29