Policy/regler för närståendes, anställdas och uppdragstagares köp och försäljning av andelar i banken

Denna policy har anpassats utifrån den verksamhet som Ekobanken Medlemsbank (”Banken”) bedriver i enlighet med Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar samt övriga tillämpliga lagar, regler och föreskrifter liksom riktlinjer från Europeiska bankmyndigheten (”EBA”). Dessa regler har anpassats till Svenska Värdepappersmarknads regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående, antagna av föreningens styrelse den 28 mars 2023.

Syfte och mål

Syftet med policyn är att beskriva vilka begränsningar som gäller för vissa kategorier att köpa och sälja andelar i banken. Det gäller sådana kategorier av personer som kan ha insyn i uppgifter där det kan antas att de får kunskap om resultat och möjlig kursutveckling på ett sätt som andra kategorier av personer inte har. Reglernas syfte är att upprätthålla allmänhetens och medlemmarnas förtroende för banken.

Vilka kategorier och personer som omfattas

Dessa regler gäller för samtliga medarbetare i banken, deras närstående enligt AnmL samt de som räknas upp nedan enligt AnmL.

Fysiska personer som räknas som person i ledande ställning:

  • Ledamot eller suppleant i bankens styrelse
  • Revisor eller revisorssuppleant i banken
  • Ledande befattningshavare eller uppdragstagare om de normalt kan antas ha tillgång till insiderinformation
  • Större delägare som själv eller tillsammans med en eller flera fysiska eller juridiska närstående personer äger minst 10 procent av andelarna i banken

Närstående fysiska och juridiska personer:

  • Make/maka eller sambo till person i ledande ställning
  • Omyndiga barn som står under insynspersonens vårdnad
  • Andra närstående om de har gemensamt hushåll med insynspersonen sedan minst ett år
  • Juridisk person vars verksamhet insynspersonen har ett väsentligt inflytande över och med vilken insynspersonen, eller närstående enligt de tre punkterna ovan, har en ekonomisk gemenskap. Avser även utländsk juridisk person.

Väsentligt inflytande/ekonomisk gemenskap

Person i ledande ställning ingår i styrelsen, har en ledande position och/eller är dominerande ägare i den juridiska personen.

Person i ledande ställning har själv eller genom närstående eller tillsammans med närstående minst 10 procent av aktierna eller rösterna eller har rätt att uppbära minst 10 procent av avkastningen.

Förteckning över ledande personer

Banken för en förteckning över personer i ledande ställning och dess närstående. Ansvarig för den är vd men kan delegera uppdatering av listan till en betrodd person inom banken.

Godkänd tid för köp och försäljning av andelar

Godkänd tid för köp och försäljning av andelar är inom en månad efter att styrelsen har behandlat frågan om kurs på andelarna. Det är inte tillåtet att köpa andelar för att sälja inom en månad.

Försäljning vid annan tidpunkt

Försäljning genomförs vid nästkommande godkända tid och avräkning upprättas. 

Senast uppdaterad av styrelsen 2023-12-15.