Resepolicy

Resepolicyn gäller alla resor som görs i tjänsten och betalas av Ekobanken. Syftet med resepolicyn är att vara ett styrinstrument för ett miljövänligt, effektivt och säkert resande.

God planering minskar behovet av resor

Om möjligt kan konferenser och möten ibland ersättas av t ex telefonmöten. Vid val av konferens- eller mötesort ska resavstånd och tillgänglighet med kollektiva färdmedel vägas in. Vid tjänsteresa till annan ort ska grundprincipen vara att ha flera kundmöten  inom ramen för samma resa.

Ekobankens policy är att alltid välja det mest  miljövänliga alternativet för tjänsteresor med minsta möjliga klimatpåverkan. Klimatkompensation ska ske med metoder som tar hänsyn till såväl ekologiska som sociala aspekter.

Inrikes tjänsteresor

I första hand ska tåg och buss användas. Inrikes flygresa kan göras om motsvarande resa med tåg tar mer än 5 timmar enkel väg. Övriga avvikelser från policyn kan ske med hänsyn till hälsoskäl och andra privata aspekter och avgörs av VD. Tjänsteresa med bil kan bli aktuellt när resmålet inte rimligtvis kan nås med allmänna kommunikationer. Den bil företaget köper eller hyr ska ha låg bränsleförbrukning, hög miljöprestanda bl.a. med avseende på utsläpp av giftiga ämnen, samt ha goda trafiksäkerhetsegenskaper. Vid taxiresor bör alltid miljötaxi beställas.

Resor till och från arbetet samt kortare tjänsteresor

Ekobanken har sitt huvudkontor ute på landsbygden och de flesta medarbetare behöver använda bil till och från arbetet och för att nå samhällets service. Det är också privata bilar som används för de kortare tjänsteresorna, t ex för att hämta och lämna kunder och förtroendevalda vid tåget. Ett incitament för att medarbetare ska skaffa miljövänliga bilar ska arbetas fram. Medarbetare ska erbjudas utbildning i sparsam körning.

Utrikes tjänsteresor

Utrikes resor sker oftast med flyg. Dock ska det alltid undersökas om det finns möjlighet till miljövänligare alternativ, speciellt i de fall där motsvarande resa med tåg tar mindre än 5 timmar enkel väg.

Boende på resor

Vid val av boende ska hänsyn tas till bästa miljöprestanda, lokala initiativ och ekonomi.

I samband med årsredovisningen ska resepolicyn följas upp och redovisas genom bankens interna arbete.

Senast uppdaterad av styrelsen 2021