Integritet

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Information om Ekobankens behandling av personuppgifter m.m.

Såväl kunder som medlemmar, medarbetare och förtroendevalda har ett berättigat intresse av integritetsskydd. Här informerar vi om hur banken hanterar detta.

För Ekobanken är förtroende och tillit grunden för vår verksamhet. Därför skyddar vi den personliga integriteten i banken genom att behandla information om kunder, medlemmar och medarbetare på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Vi vidtar vi alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse. Medlemskap i Ekobanken är dock offentlig uppgift och lämnas ut till envar som begär denna uppgift.

En förutsättning för att en kund ska kunna använda våra tjänster är att vi har rätt uppgifter om kunden och en säkerställd identitet. För medarbetare och förtroendevalda gäller att personuppgifterna är nödvändiga för att Ekobanken ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt stadgar, avtal och arbetsrätt m.m.

Ekobanken använder personuppgifter av flera skäl:

  • för att uppfylla lagkrav om säker identifiering, utförande av betalningar, bekämpning av ekonomisk brottslighet, med mera
  • för att öppna nya konton, lämna offert på lån eller andra tjänster
  • för att uppfylla olika avtal kring konton och tjänster m.m.
  • för att uppfylla avtal kring anställningar m.m.
  • för att gå ut med nya erbjudanden

Vi använder personuppgifter för specifika ändamål som vi har informerat om eller som vi har fått samtycke till. Vi samlar inte in fler uppgifter än de som vi behöver för att kunna leverera de tjänster som vi har kommit överens om eller de som lagen kräver att vi samlar in. Vi lämnar endast ut personuppgifter till annan om lagen kräver det eller om vi har fått ett godkännande av den enskilda.

En enskild har exempelvis rätt att få tillgång till sina personuppgifter och har rätt att kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas eller i vissa fall raderas. Det finns en rättighet att få ut sina personuppgifter och också rätt att veta vilka uppgifter vi har registrerat och hur vi använder dem.

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en kundrelation. Personuppgifter används också för att uppfylla avtal med medarbetare. Uppgifterna behandlas av Ekobanken för ingående, administration och genomförande av ingångna avtal, samt för att Ekobanken ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgifterna kan vidare vara underlag för Ekobankens marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, t.ex. i riskberäkningsmodeller som Ekobanken använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. Ekobanken kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Vid inledande av kundrelation och vid vissa betalningar kan Ekobanken komma att kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som Ekobanken enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa för att säkerställa att kundrelation kan inledas och betalning genomföras. Personuppgifter behandlas också inom ramen för Ekobankens Internet- och mobiltjänster.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan Ekobanken komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om banksekretess – komma att lämnas ut till andra som Ekobanken samarbetar med, t.ex. Upplysningscentralen (UC) eller Bankgirocentralen. I vissa fall är Ekobanken också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Polismyndighet, Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassan.

Ekobanken sparar personuppgifter så länge som krävs enligt lag.

Om en kund önskar information om vilka personuppgifter om sig som Ekobanken behandlar lämnas en skriftlig begäran om det till Ekobanken. Det går också bra att anmäla om direktreklam undanbeds eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

Känsliga personuppgifter

Kunders personuppgifter i Ekobanken omfattas av banksekretessen och därför behandlar vi alla uppgifter om kunder som känsliga personuppgifter. För medarbetare kan en känslig personuppgift exempelvis vara hälsa eller sjukfrånvaro, kreditupplysning eller upplysning ur annat register.

Banksekretess

Banksekretessen omfattar alla uppgifter om enskilda kunder, vilket innebär att sådana uppgifter får användas och lämnas vidare endast om det inte är obehörigt. Vid långivning till företag och organisationer lämnar kunder särskild tillåtelse till publicering för att Ekobanken ska kunna uppfylla sitt löfte om transparens. Detta kan inkludera fotografier och annat material från verksamheten som kan innehålla personuppgifter.

Sekretessen gäller såväl mellan enheter och befattningshavare inom företaget som i förhållande till andra företag. Kunduppgifter lämnas i vissa fall till myndigheter med stöd av lag eller annan författning.

I övrigt bygger hanteringen av kunduppgifter inom Ekobanken på behovet av att kunna styra, hantera och kontrollera sina risker samt att kunna tillhandahålla de tjänster som kunderna efterfrågar. Dessa regler om sekretess för kunduppgifter gäller vid sidan om vad som följer av regelverken om marknadsföring m.m.

Därför ställer vi frågor till våra kunder

För att skydda både kunden och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är vi enligt svenska penningtvättslagen skyldiga att ha dokumenterad kännedom om våra kunder – även om vi har regelbunden kontakt med en kund. Enligt Fatca-lagen behöver vi också veta om någon har skatterättslig hemvist i USA. Där vi möter en kund, till exempel på de inloggade sidorna på internetbanken eller i personliga samtal, ställer vi ibland frågor om kundens bankaffärer eller den skatterättsliga hemvisten. Ibland skickar vi brev till kunder där vi ber att få nya uppgifter.

Exempel på information vi kan behöva rör sysselsättning, arbetsgivare och syftet med kundens relation till banken. Vi kan också ställa frågor om kundens relation till USA (till exempel medborgarskap eller uppehållstillstånd). Om det förekommer har regelbundna insättningar på kontot vill vi veta varifrån pengarna kommer och kan fråga efter hur ett sparande har byggts upp. Om en kund regelbundet har överföringar till eller från utlandet vill vi förstå anledningen. Däremot frågar vi aldrig efter personliga koder.

Dessa uppgifter omfattas av banksekretessen och vi behandlar dem helt konfidentiellt.

Ekobankens webbplatser

Vi använder oss av teknik som finns för att föra statistik, följa upp prestanda samt erbjuda en säker onlinemiljö. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare, förutom när det gäller kunder i Ekobankens internetbank. Den insamlade informationen lämnas inte ut utan används för att ge oss en bild av vad som kan förändras, förbättras eller tas bort. För detta kan externa parter användas som Ekobanken samarbetar med.

Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill tillåta eller inte tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor och en del tjänster, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats och tjänster kan vara begränsad.

Genomförande av integritetsskyddet

Ekobanken ska ha lämpliga tekniska säkerhetsåtgärder i form av brandväggar, krypteringsfunktioner och anti-virus för att skydda personuppgifterna.

Banken ska ha instruktioner och rutiner för behandling och lagring av personuppgifter inom organisationen.

När banken anlitar annan part som behandlar Ekobankens personuppgifter (personuppgiftsbiträde), ska avtal tecknas som garanterar att biträdet genomför en behandling i enlighet med kraven i EU-förordningen om dataskydd för personuppgifter (GDPR). Ett biträde får inte behandla personuppgifterna för egna ändamål.

Vid förändringar i bankens verksamhet eller anlitande av nytt personuppgiftsbiträde analyseras huruvida förändringen påverkar det uppbyggda skyddet av personuppgifter.

Ändring av denna integritetspolicy

Ekobanken kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Ekobankens webbsidor.

Personuppgiftsansvarig

Vid frågor kontakta personuppgiftsansvarig:

Ekobanken Medlemsbank
Org.nr 516401-9993
Box 19188, 152 28 Södertälje
Telefon 08-551 714 70