Placeringspolicy

Placeringspolicy för övrig likviditet utöver likviditetsreserven

Placeringar i Ekobanken handlar dels om bankens likviditetsreserv, dels om långsiktig, strategisk placering i aktier och andelar i andra finansiella institut som banken samarbetar med och dels om övrig likviditet. Denna policy hanterar övrig likviditet, medan regler för likviditetsreserven finns i styrelsens riskpolicy och riskstrategi. Kort kan sägas att likviditetsreserven placeras i annan svensk bank, Riksbanken, statspapper eller motsvarande.

Definition av övrig likviditet

Ekobankens finansieringsstrategi är att i normalfallet inte låna upp medel på marknaden utan arbeta med inlåning och eget kapital som finansieringskällor. Övrig likviditet består av medel som överstiger likviditetsreserven som i sin tur ska uppgå till minst 10% av inlåningen och där högst 20 % ska eftersträvas och variationen kan bestå av normala svängningar i likviditeten under året.

Placering av övrig likviditet

Bankens avsikter med sin placeringspolicy för övrig likviditet är att nedanstående punkter, under rubriken Kriterier, ska efterföljas även för dessa placeringar. Placeringarna ska motsvara de förhållningssätt banken har i värdegrund, etiska riktlinjer, hållbarhetspolicy och utlåningskriterier. Banken och anlitade förvaltare ska följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI, Principles for Responsible Investments). Ekobanken vill vidare att företagen följer UN Global Compacts grundläggande principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption för ett ansvarsfullt företagande.

Dessa principer baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Detta innefattar självklart att placering inte sker i företag vars omsättning huvudsakligen härrör från produktion och distribution av tobak, droger, kommersiell spelverksamhet, krigsmaterial och pornografi. Placeringar ska heller inte ske inom fossil energi. Som en ansvarsfull investerare har Ekobanken en uppgift att identifiera och uppmuntra företag som strävar efter en balans mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling som en förutsättning för långsiktig avkastning.

Kriterier för vad som ej är tillåtet

 • Vapen av vad slag de vara må (s.k. konventionella vapen, klusterbomber, minor, kärnvapen, kemiska och biologiska vapen). Av detta följer att banken följer samtliga internationella policyer och konventioner på vapenområdet
 • GMO, genetiskt förändrade organismer i jordbruk, odling och livsmedelsframställning
 • Jordbruk, skogsbruk, odling och djurhållning som inte följer reglerna i certifieringarna för ekologiskt, permakultur eller biodynamiskt
 • Djurhållning som använder antibiotika i förebyggande syfte eller i övrigt annat än individuellt hos det enskilda djuret
 • Tillverkningsprocesser som förstör matjord, vatten eller luft eller orsakar vattenbrist
 • Icke certifierat trä från regnskog
 • Storskalig vattenkraft och dammar
 • Gruvdrift
 • Icke förnybara bränslen, vilket inkluderar kärnkraft
 • Icke förnybar energiframställning
 • Företag som ägnar sig åt mutor, skatteflykt eller undvikande av skatt i det land där man verkar
 • Verksamheter som håller djur bara för deras skinn/päls, t ex minkfarmar samt verksamheter som handlar och säljer päls
 • Verksamheter som har djurtester. Verksamheter som har med vilda djur instängda för ren underhållning (t ex cirkus, delfinarium mm).

 Tillåtna tillgångsslag

 • Konto i annan svensk bank och i förekommande fall svensk bankfilial
 • Konto i annan utländsk bank inom Sustainable-banking-sfären
 • Räntebärande värdepapper, såsom statspapper, företagsobligationer, Gröna obligationer, säkerställda obligationer, inklusive räntefonder som motsvarar bankens regler för placering av övrig likviditet
 • Hållbara fonder som motsvarar bankens regler för placering av övrig likviditet
 • Direktinvesteringar i företag och organisationer som motsvarar bankens regler för placering av övrig likviditet.

Fördelning mellan tillgångsslag

För närvarande har någon fördelning mellan olika tillgångsslag inte fastställts eftersom den större andelen av bankens likviditet utgörs av likviditetsreserven och bankens övriga likviditet i första hand är avsedd för utlåning. Inriktning ska vara att största andelen av övrig likviditet är placerad på konto i annan bank för att den ska vara tillgänglig för utlåning.

Placeringshorisont och riskhantering

Placeringar av övrig likviditet ska handlas på en reglerad marknad eller vara likvida på motsvarande sätt, eftersom bankens målsättning är att inlånade medel i första hand ska lånas ut.
Hänsyn ska tas till instrumentens och/eller motparternas rating utifrån allmänt vedertagna ratingskalor, exempelvis Moody’s eller Standard & Poor’s. Vid direktinvestering görs en sammanvägd bedömning av rating, finansiell information, avkastningshistorik och övrig tillgänglig information. Placeringshorisonten ska normalt vara högst 1 år. Del av likviditetsreserv kan vara placerad på konto i annan bank på längre tid upp till 5 år.

Risken ska vara låg och placeringen ska aldrig karaktäriseras som spekulativ. Placering i derivatinstrument eller andra finansiella instrument som på något sätt ökar placeringsportföljens riskprofil ska inte ske. Banken ska inte heller ställa ut derivatinstrument.

Senast uppdaterad av styrelsen 2023-12-15