Andelar i Ekobanken

Ekobankens idé är att ställa kapital till förfogande för den omställning som världen behöver nu och framöver, ekologiskt, socialt och kulturellt. Vi vill medverka till ett finansiellt system där pengarna är till för människan.

Ekobanken är en medlemsbank

Genom att bli medlem och ägare i Ekobanken är du med och påverkar bankens utveckling och tar del i bankens resultat. Ju mer eget kapital som finns i banken desto större  möjligheter har vi att låna ut av de insatta medlen. På så sätt har en investering i Ekobanken dubbel avkastning för ägarna, både ekonomisk och ideell. Medlemsinsatserna ger Ekobanken möjlighet att växa och genom utlåning till projekt verka för en hållbar framtid.

Kurssättning och rösträtt

Ekobankens medlemsinsatser (andelar) är av två slag:
Grundinsats är 1.000 kr och ger en röst på stämman. Grundinsatsen har ingen kurs utan är alltid 1.000 kr.
Ytterligare andelar, där styrelsen kan fastställa en kurs. Varje ytterligare andel á 1.000 kr ger en röst på stämman. Ingen kan dock ha mer än 10 % av rösterna på stämman.

Läs mer i stadgarna.
 

Att köpa andelar

När du köper ytterligare andelar i Ekobanken betalar du den aktuella kursen. Historisk kurs på andelarna är inte någon garanti för framtida utveckling eller avkastning utan de kan både öka och minska i värde framöver. Du köper andelar genom att fylla i önskat belopp på en kontoöppningsblankett när du öppnar konto eller så ansöker du på nedan blankett.

Köp av andelar privat.

Försäljning av andelar privat

Om du vill sälja dina andelar genom Ekobanken gäller följande:

  • Den obligatoriska andelen är värd 1.000 kr
  • För ytterligare andelar blir försäljningspriset den aktuella kursen.
  • Försäljningsavgiften är normalt 3 % på försäljningsbeloppet, minst 100 kr. För del av försäljningsbelopp över 100.000 kr är avgiften 1,5 % för privatpersoner. (Vid stora andelsköp, kontakta banken).
  • Du kan också sälja dina andelar själv och då tar banken ingen avgift. Överlåtelsen måste anmälas till Ekobanken och den nya andelsägaren ska godkännas som medlem innan köpet blir giltigt.
  • Tidpunkten för försäljning är beroende av i vilken takt det kommer in nya andelsägare.
  • Vinst vid försäljning av andelar beskattas med 30 % enligt reglerna om inkomst av kapital (gäller privatpersoner).
  • Banken lämnar kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket du har fått ut netto för din försäljning. Du skall själv deklarera på Blankett K4, D. Övriga värdepapper. Försäljningspris är det belopp du erhållit från Ekobanken. Omkostnadsbelopp är det belopp du en gång betalat för insatsen. Redovisa vinsten (till ruta 64) eller förlusten (till ruta 83) i Inkomstdeklaration 1.

Information för juridiska personer

Andelar (medlemsinsatser) i Ekobanken ska klassificeras som Anläggningstillgång (Finansiell anläggningstillgång) i årsredovisningen.

Andelarna ska som grundregel tas upp till historiskt anskaffningsvärde i bokföringen. Bara om marknadsvärdet av andelarna minskat i förhållande till anskaffningsvärdet ska man överväga om det bokförda värdet ska justeras. Marknadsvärdet är den senaste kurs som publiceras på hemsidan.

I not till balansräkningen bör man ta upp vilket kvotvärde och procentuell andel som insatsen representerar i bankens totala kapital. Denna uppgift kan fås från banken. Man kan också nämna kursen.

Om andelarna lämnats för försäljning bör det nämnas i noten.

Principer för kurssättning av andelar

Styrelsen kan sätta en kurs på andelarna vid tidpunkt som styrelsen bestämmer. Hittills har detta skett kalenderårsvis och styrelsen har tagit ställning till ny kurs efter att årsbokslutet blivit upprättat och reviderat, i slutet av januari månad.

Vid kurssättningen använder styrelsen dels ett bakåtblickande, dels ett framåtblickande perspektiv. Kursen sätts utifrån bankens egna kapital utifrån det reviderade bokslutet med undantag av grundinsats som saknar kurs och med undantag av utvecklingsfonden. Det egna kapitalet delas med antalet insatser á 1.000 kr och resultatet blir preliminär kurs.

Som nästa steg ska styrelsen titta framåt för att ta ställning till om det finns faktorer som borde tas i beaktande vid kurssättningen och vidtar ev. justering av den preliminära kursen. Faktorer att ta ställning till är innevarande budget och prognos, flerårsbudget samt information från omvärldsanalys exempelvis nya beslut från Finansinspektionen eller ränteprognoser. Därefter fastställs kurs.

Placeringshorisont större andelar

En placering i andelskapital har ingen fast löptid men bör ses på längre sikt, minst 5 till 10 år. Innehavare av andelar kan när som helst begära att andelarna säljs. Andelarna handlas endast hos Ekobanken om inte innehavaren själv finner en köpare och likviditeten i innehavet är beroende av tillgången och efterfrågan på andelar vid varje givet tillfälle. Det innebär att försäljningen av andelar kan ske i delar över tid. En försäljningsavgift tas ut.

Medlemskap är offentlig uppgift

Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig hos banken för var och en som vill ta del av den. På stämman tillhandahålls också en förteckning över medlemmar och deras andelar samt en röstlängd för deltagande medlemmar.