Spirea

Vad gör Ekobanken för klimatet?

Indirekt klimatpåverkan

Den mest betydande miljöaspekten för Ekobanken är den indirekta påverkan som sker genom vår utlåning till företag och organisationer och syns tydligt genom att dessa lån publiceras på hemsidan.

Ekobankens utlåning påverkar miljön och samhället positivt genom de krav på miljöhänsyn och/eller socialt ansvar som ställs i bankens utlåningspolicy. Vårt mål med utlåningen är att skapa ekologiska, sociala och kulturella mervärden. Ett långsiktigt mål för Ekobanken och i förlängningen även i förhållande till kundernas verksamhet ska vara att miljöpåverkan blir positiv eller minst noll, allt jämfört med alternativet att verksamheten beter sig genomsnittligt för sin bransch. Den negativa indirekta miljöpåverkan som Ekobanken har genom våra kunder kan exempelvis uppstå vid resor och restprodukthantering genom deras verksamhet samt energiförbrukning vid uppvärmning. Det sistnämnda är en stor andel hos våra kunder inom vård, omsorg och skola samt bränsleförbrukning på jordbrukssidan. Vi uppmuntrar våra kunder att följa upp och i förekommande fall redovisa sina utsläpp.

För dig som kund finns möjlighet att styra din inlåning till kontoformen Ekologi där pengarna som sätts in bland annat arbetar med förnybar energiproduktion, ekologiska och biodynamiska initiativ samt rådgivning och forskning. Eftersom jordbruket och matproduktionen har en nyckelroll i klimatfrågan genom att dagens konventionella produktion och konsumtion står för närmare 40 % av den totala klimatbelastningen ger vi lån till verksamheter och föreningar som verkar inom det ekologiska och biodynamiska jordbruket. De som bedriver ekologisk och biodynamisk odling är fortfarande i minoritet trots att de har väl utvecklade metoder och regler för att skona miljön och klimatet och en djurhållning som vi moraliskt kan stå för. Stödkontoformen Ekologi, där insättare avstår ränta för att göra det billigare för odlarna att låna, är ett mycket bra och konkret sätt att stötta dessa verksamheter.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En omläggning till ekologisk och biodynamisk odling skulle göra en stor skillnad för klimatet, men det handlar också om energianvändningen. Lösningen är förnybar energiproduktion såsom sol, vind, småskalig vattenkraft och biogas. Bland Ekobankens utlåningsprojekt återfinns flera aktiviteter med att byta ut energianläggningar i skolor, institutioner, hyreshus och villor mot förnybar energi, vilka kräver mycket och stora investeringar.

Ekobanken är den enda banken i Sverige som offentligt redovisar vart pengarna går, så att bankens klimatpåverkan kan följas upp.

Direkt klimatpåverkan

Vår egen direkta miljö- och klimatpåverkan har vi följt sedan 2003. Vi fokuserar på våra tjänste- och arbetsresor, men följer också upp vår energianvändning, pappers- och materialförbrukning samt övriga inköp.

Resor 

De klimatutsläpp som kommer från tjänste- och arbetsresor har vi räknat fram sedan 2004. Läs mer.
 
För att i det korta perspektivet komma till rätta med dessa utsläpp har vi sedan 2005 klimatkompenserat för våra utsläpp genom trädplanteringsprojekt för familjejordbrukare i Chiapas i södra Mexiko samt Fairtrade Climate Standard i ett biogasprojekt i Bagepalli, Indien. Att klimatkompensera genom småskalig trädplantering går helt i linje med våra värderingar eftersom dessa projekt också ger sociala och ekologiska mervärden för människorna och jorden på plats. Planteringen sker utifrån ett internationellt certifieringssystem som heter Plan Vivo. Hur mycket koldioxid som binds övervakas och följs upp av BR&D (Bio-climate Research & Development) i Edinburgh. Vår klimatkompensation är inte ett försök att ”köpa oss fria” utan arbetet med att minska koldioxidutsläppen fortsätter hela tiden.

Energianvändning 

Ekobankens huvudkontor ligger på en gård och energi- och värmeförsörjningen till kontoret täcks av solceller på gårdens ladugårdstak. För kontoret i Stockholm består energianvändningen av miljömärkt el.

Inköp av material och tjänster 

Ekobanken har kriterier för inköp av material och varor. Ekologiskt, biodynamiskt, miljö- och rättvisemärkt och närodlat ska prioriteras. Genom dessa medvetna inköp samt genom utlåning till ekologisk och biodynamisk odling bidrar Ekobanken till en bättre markanvändning och biologisk mångfald. Ekobanken arbetar aktivt och kontinuerligt med restprodukthantering genom hushållning av resurser, återvinning samt källsortering. Genom att prioritera användningen av ekologiska och biodynamiska matvaror i verksamheten samt stimulera sådan odling genom utlåningen bidrar Ekobanken till en bättre markanvändning och biologisk mångfald. Övriga leverantörer, t ex på it-sidan, har följts upp genom många år så att leverantörerna har ett miljöarbete som kan godtas av banken.