växt i skarv

Climate Change Commitment

Values-driven Banking eller Sustainable banking är en växande rörelse över världen och Ekobanken är den svenska representanten för denna sociala, etiska bankrörelse. Ekobanken är bland annat medlem i Global Alliance for Banking on Values (GABV) som är ett internationellt nätverk av banker som drivs av att bidra med positiva förändringar i banksektorn och att skapa ett positivt och livskraftigt alternativ till det nuvarande finansiella systemet.

Allt fler banker skriver på FN:s Principles for Responsible Banking. Men för att kunna agera och veta hur mycket de bidrar till den globala uppvärmningen behövs verktyg för att mäta koldioxidutsläppen på ett objektivt och enhetligt sätt i utlånings- och investeringsportföljerna.

Ekobanken har i april 2019, precis som många andra medlemsbanker i GABV, ställt sig bakom och undertecknat ”Climate Change Commitment”(CCC). I detta åtagande har bankerna ställt sig bakom att mäta och redovisa klimatpåverkan i sin utlåning och i sina investeringar. Verktyget för detta är PCAF (Partnership for Carbon Accounting financials) och används redan sedan några år av ett antal banker i Holland. PCAF grundandes 2015 av finansiella institut i Holland med syfte att hjälpa banker att uppnå Parisavtalet. PCAF är idag ett globalt nätverk för finansiella institut med syfte att skapa samarbete gällande finansiella instituts transparens och beräkning av växthusgasutsläpp. Med en global standard för koldioxidberäkning möjliggör PCAF för banker att identifiera och mäta växthusgasutsläpp för lån och investeringar.

Vår metod

För att kunna genomföra Climate Change Commitment och rapportera samt minska våra direkta/indirekta koldioxidutsläpp till 2021, behöver vi kartlägga hur våra lån/krediter bidrar till koldioxidutsläpp. För att kunna kartlägga våra koldioxidutsläpp har banken genomfört en telefonenkät med våra största lånekunder (företag/ föreningar) om hur dessa arbetar med hållbarhet. Frågorna har inkluderat etiska, ekonomiska samt miljömässiga aspekter. Vad gäller lån/krediter till privatpersoner har en kartläggning genomförts baserad på tidigare inlämnad information. Beräkningen av indirekta koldioxidutsläpp kan vara komplex. Banken har valt att följa PCAF-standarden och fokuserat på bankens största lånekunder. Beräkningen är baserad på bostad-/lokalyta samt energiförbrukning. Hänsyn har tagits till vilken sorts energikälla som använts, om det är en konventionell eller förnybar energi. Data har aggregerats med hjälp av Ekobankens nya samarbetspartner Worldfavor. Worldfavor är en hållbarhetsplattform för att hjälpa organisationer att samla in och analysera hållbarhetsdata i hela produktion- och värdekedjan. Framöver kommer Ekobanken att använda sig av Worldfavor för insamling och hantering av hållbarhetsdata. Företagslånekunder kommer i början av året 2021 att få en inbjudan till plattformen för att rapportera in hållbarhetsdata. På plattformen kommer kunder även få möjligheter att få överblick över sina rapporterade data över tid.

Resultat

Det aggregerade resultatet för 2020 är baserat på bankens utlåning, varav 75% av lånevolymen är till företag och föreningar. Ekobankens projekt gällande Climate Change Commitment pågår fortfarande och nedan presenteras årets resultat.

Koldioxidutsläpp

Det aggregerade resultatet av indirekta koldioxidutsläpp, baserat på information från kunderna, visar att Ekobankens utlåning bidrar till 211 (199) ton koldioxidutsläpp. Vilket motsvarar 0,49 (0,48) g CO2 per utlånad krona. Med hänsyn till en ökad utlåning på 2 % så har det indirekta koldioxidutsläppet ökat mycket litet mellan 2019 och 2020. Ekobanken finner en utmaning med att redovisa minskade utsläpp eftersom banken aldrig har finansierat fossila bränslen, vilket är ett segment som vid uteslutande genererar till snabbt minskade koldioxidutsläpp.