Klimatrelaterade finansiella upplysningar

I den här redovisningen lämnar Ekobanken klimatrelaterade upplysningar enligt Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer. Över tid är ambitionen att redovisningen ska utvecklas och förbättras genom att följa utvecklingen av god redovisningspraxis allteftersom en sådan växer fram. Ekobanken redovisar CO2-utsläpp för all utlåning.

Redovisningen beskriver hur Ekobanken tar hänsyn till klimatförändringar i samband med utbud av sparprodukter och kreditgivning, hur klimatrelaterade risker och möjligheter identifieras, hur de hanteras och vilken påverkan de har på bankens verksamhet, strategi och finansiella planering.