cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Till följd av den linjära ”slit och släng”-ekonomin lever vi i Sverige idag som om det fanns 4,7 jordklot. Snittet för världen är 1,7. Detta är en ohållbar situation, där cirkulär ekonomi allt oftare nämns som en möjlig dellösning.

Finansiering av cirkulära affärsmodeller – risker och möjligheter

Redan 2010 började Ekobanken på allvar utforska begreppet Cirkulär ekonomi. Idag tänker många av våra kunder cirkulärt och bidrar till att stimulera cirkulära processer överallt. 

Utdrag ur Whitepaper – skrivet av Ann-Charlotte Mellquist, RISE

Cirkulär ekonomi är ett koncept och ramverk som bygger på att material, resurser och produkter används med så högt bibehållet värde så länge som möjligt. För att åstadkomma detta brukar cirkulära affärsmodeller, speciellt produkt-som-tjänstmodeller, anses vara en av de starkaste drivkrafterna. När ägandet för produkterna stannar hos producenten istället för att de säljs till en slutkund eller konsument kommer incitamenten för det tillverkande företaget att skifta från att tjäna pengar på flödet av material till att tjäna pengar på värdebevarande i material. 

Tillverkande företag som vill gå över till cirkulära affärsmodeller, som funktionsförsäljning, kommer att se effekter på balansräkning och kassaflöde som kräver nya finansieringslösningar. Projektet vill undersöka hur finansiärers syn på risk och säkerheter skulle behöva förändras för att bli en möjliggörare - snarare än hinder - för övergången. Projektet har dels kartlagt vilken roll finansiering spelar för små och medelstora tillverkande företags (SMF) övergång till cirkulära affärsmodeller – som hinder och
möjliggörare – och dels hur finanssektorn ser på cirkulära affärsmodeller i termer av riskbedömning, värdering, avkastningskrav och långsiktighet.

Problemet i korthet

I vår undersökning har vi sett att när företag skiftar till cirkulära affärsmodeller, får det konsekvenser som inte normalt uppstår vid tillämpning av traditionella linjära  affärsmodeller. De faktorer som ger ekonomiska, och därmed finansiella, konsekvenser är:

  • Företaget binder mer kapital i ett lagerav produkter som skall hyras ut.
  • Kassaflödet blir långsiktigt mer stabilt, men kortsiktigt sämre än vid linjär försäljning.
  • Hyresmodellerna kräver en annan prissättningsmodell, och kanske nya andrahandsmarknader.
  • Produkterna som skall behållas längre av företaget och hyras ut kräver bättre kvalitet och cirkulär, kanske till och med framtidsadaptiv, design.

Samtliga ovanstående faktorer kräver en ny syn på kapitalbehovet. På kort sikt krävs mer kapital för övergång till en cirkulär affärsmodell. Allt tyder på att företagen framöver behöver en högre grad av soliditet, d.v.s. mer egen finansiering än tidigare för att vara mer motståndskraftiga vid allt snabbare förändringar. Men även lånekapital behövs och därmed blir finanssektorn en viktig aktör i omställningen.