Ekobanken visar fortsatt stabil utveckling

Under 2020 drabbades hela världen av coronapandemin. Bankens organisation har så här långt mycket väl klarat av omställningen till ett sätt att arbeta där vi försöker minska smittspridningen bland medarbetarna och samtidigt få banken att fungera. Vi har under året haft en tät dialog med kunderna och vi gör vad vi kan för att stötta dem utifrån deras specifika behov.

Ekobankens resultat och kurs på andelarna

Resultatet efter skatt uppgår till 3,9 mkr. Banken har fortsatt inga konstaterade kreditförluster. Reservering för eventuella kreditförluster uppgår till 532 tkr. Inlåningen från allmänheten ökade med 13 %. Och nettoutlåningen ökade med 2 %. Intensiteten på utlånesidan i form av bruttoutlåning var större än någonsin genom att många byggprojekt finansierades, men när dessa slutplaceras sjunker utlåningen. Styrelsen har satt en ny kurs på tillkommande andelar så att den ökar med 2 % till 1332 kr/1000 kr.

I januari tillträdde Maria Flock Åhlander som vd efter Annika Laurén. Annika har varit vd sedan banken startade 1998 och har på ett fantastiskt engagerat sätt lyckats sätta en hållbar bank på kartan. Genom hennes insatser och pionjäranda i över två decennier med att bygga en struktur och skapa en stabil grund finns det goda möjligheter att utveckla verksamheten vidare. Trygghet i förändring har varit ledorden i denna förändring av ledarskap i banken.

Banken har som ett av sina uppdrag att vara en röst i samhällsdebatten kring sambandet mellan kapital och hållbarhet samt att vara en inspiration och ett föredöme i arbetet för hållbarhet. Det faktum att banken drivs vidare stabilt år för år och behåller sin identitet har en verkan som inspiration även utanför banken. Ekobanken vill fortsätta att utvecklas och befästa sin position som det självklara valet för människor som vill att deras pengar ska användas så att samhället blir mer ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart.

Föreningsstämma

Årets stämma kommer att hållas fredag den 23 april. På grund av rådande restriktioner vet vi i nuläget inte om stämman kommer att genomföras både fysiskt och digitalt. Mer information kring detta kommer att meddelas på vår hemsida och i kallelsen till våra medlemmar.